CPU天梯图-性能排行榜

    
排名笔记本CPU缓存(L2+L3)TDP功耗(W)实际频率(MHZ)核心/线程3Dmark06-CPU
1Intel Xeon E5-2697 v23MB + 30MB130270012/2470
2Intel Core i7-4960X1.5MB + 1513036006/120
3Intel Core i7-6700K1MB + 8MB9140004/869
4Intel Xeon E5-2680 v43.5MB + 35120240014/280
5Intel Xeon E5-26802MB + 20MB13027008/160
6Intel Core i7-3960X1.5MB + 1513033006/1265
7Intel Core i7-4790K1MB + 8MB8840004/867
8Intel Core i7-67001MB + 8MB6534004/865
9Intel Core i7-47901MB + 8MB8436004/80
10Intel Core i7-5775C1MB + 6MB6533004/861
11Intel Core i7-4770K1MB + 8MB8435004/80
12Intel Core i7-4790S1MB + 8MB6532004/80
13Intel Xeon E3-1575M v51MB + 8MB4530004/80
14Intel Core i7-4940MX1MB + 8MB5731004/859
15Intel Xeon E3-1545M v51MB + 8MB4529004/80
16Intel Core i7-4930MX1MB + 8MB5730004/858
17Intel Core i7-5950HQ1MB + 6MB4729004/80
18Intel Core i7-6920HQ1MB + 8MB4529004/80
19Intel Xeon E3-1535M v51MB + 8MB4529004/860
20Intel Core i7-6970HQ1MB + 8MB4528004/80
21Intel Xeon E3-1515M v51MB + 8MB4528004/80
22Intel Core i7-5850HQ1MB + 6MB4727004/80
23Intel Xeon E3-1505M v51MB + 8MB4528004/859
24Intel Core i7-6870HQ1MB + 8MB4527004/80
25Intel Core i7-4980HQ1MB + 6MB4728004/859
26Intel Core i7-4910MQ1MB + 8MB4729004/80
27Intel Xeon E3-1231 v31MB + 8MB8034004/80
28Intel Xeon E3-1230 v31MB + 8MB8033004/80
29Intel Core i5-6600K1MB + 6MB9135004/40
30Intel Core i7-3770K1MB + 8MB7735004/80
31Intel Core i7-3940XM1MB + 8MB5530004/80
32Intel Core i7-5700HQ1MB + 6MB4727004/858
33Intel Core i7-5750HQ1MB + 6MB4725004/80
34Intel Core i7-6820HK1MB + 8MB4527004/858
35Intel Core i7-6820HQ1MB + 8MB4527004/857
36Intel Core i7-6770HQ1MB + 6MB4526004/80
37Intel Core i7-6700T1MB + 6MB3528004/858
38Intel Core i7-4900MQ1MB + 8MB4728004/856
39Intel Core i7-4960HQ1MB + 6MB4726004/80
40Intel Core i7-6700HQ1MB + 6MB4526004/856
41Intel Core i7-4810MQ1MB + 6MB4728004/855
42Intel Core i7-4870HQ1MB + 6MB4725004/855
43Intel Core i7-3920XM1MB + 8MB5529004/80
44Intel Core i7-4800MQ1MB + 6MB4727004/856
45Intel Core i7-2700K1MB + 8MB9535004/80
46Intel Core i7-4950HQ1MB + 6MB4724004/80
47Intel Core i7-4860HQ1MB + 6MB4724004/80
48Intel Core i7-4720HQ1MB + 6MB4726004/854
49Intel Core i7-3840QM1MB + 8MB4528004/80
50Intel Core i7-4850HQ1MB + 6MB4723004/80
51Intel Core i7-4710HQ1MB + 6MB4725004/854
52Intel Core i7-4710MQ1MB + 6MB4725004/80
53Intel Core i7-4770HQ1MB + 6MB4722004/80
54Intel Core i7-3820QM1MB + 8MB4527004/80
55Intel Core i7-2600K1MB + 8MB9534004/852
56Intel Core i7-3740QM1MB + 6MB4527004/80
57Intel Core i7-3720QM1MB + 6MB4526004/80
58Intel Core i7-4700HQ1MB + 6MB4724004/852
59Intel Core i7-4700MQ1MB + 6MB4724004/853
60Intel Core i7-4760HQ1MB + 6MB4721004/80
61Intel Core i7-4722HQ1MB + 6MB3724004/80
62Intel Xeon E3-1226 v31MB + 8MB8433004/40
63Intel Core i5-45901MB + 6MB8433004/40
64Intel Core i7-2960XM1MB + 8MB5527004/80
65Intel Core i5-3570K1MB + 6MB7734004/40
66Intel Core i5-65001MB + 6MB6532004/455
67Intel Core i7-4712HQ1MB + 6MB3723004/80
68Intel Core i7-4712MQ1MB + 6MB3723004/80
69Intel Core i7-4750HQ1MB + 6MB4720004/851
70Intel Core i7-3635QM1MB + 6MB4524004/80
71Intel Core i7-3630QM1MB + 6MB4524004/80
72Intel Core i5-35501MB + 6MB7733004/40
73Intel Core i7-4702HQ1MB + 6MB3722004/80
74Intel Core i7-4702MQ1MB + 6MB3722004/849
75Intel Core i7-2860QM1MB + 8MB4525004/80
76Intel Core i7-2920XM1MB + 8MB5525004/80
77Intel Core i5-34701MB + 6MB7732004/40
78Intel Core i7-3615QM1MB + 6MB4523004/80
79Intel Core i7-3610QM1MB + 6MB4523004/80
80AMD FX-83508MB + 8MB12540008/848
81Intel Core i5-2500K1MB + 6MB9533004/40
82Intel Core i5-6600T1MB + 6MB3527004/452
83Intel Core i5-6440HQ1MB + 6MB4526004/452
84Intel Core i5-44601MB + 6MB8432004/451
85Intel Core i7-3632QM1MB + 6MB3522004/846
86Intel Core i5-6350HQ1MB + 6MB4523004/40
87Intel Core i5-6300HQ1MB + 6MB4523004/449
88Intel Core i5-44301MB + 6MB8430004/40
89Intel Core i7-2760QM1MB + 6MB4524004/80
90Intel Core i5-6500T1MB + 6MB3525004/449
91Intel Core i5-24001MB + 6MB9531004/40
92Intel Core i7-2820QM1MB + 8MB4523004/80
93Intel Core i7-3612QM1MB + 6MB3521004/80
94Intel Core i7-2720QM1MB + 6MB4522004/80
95Intel Core i7-2675QM1MB + 6MB4522004/80
96Intel Core i7-2670QM1MB + 6MB4522004/80
97Intel Core i5-6400T1MB + 6MB3522004/445
98Intel Core i7-6567U512KB + 4M2833002/40
99Intel Core i7-7500U512KB + 4M1527002/445
100Intel Core i5-5350H512KB + 4M4730002/40
101Intel Core i7-2635QM1MB + 6MB4520004/80
102Intel Core i7-2630QM1MB + 6MB4520004/80
103Intel Core i5-6287U512KB + 4M2831002/40
104Intel Core i7-5557U512KB + 4M2831002/40
105Intel Core i7-4610M512KB + 4M3730002/40
106Intel Core i7-4600M512KB + 4M3729002/40
107Intel Core i5-4340M512KB + 3M3729002/40
108Intel Core i5-5287U512KB + 3M2829002/40
109Intel Core i5-6267U512KB + 4M2829002/442
110Intel Core i7-4578U512KB + 4M2830002/40
111Intel Core i5-4210H512KB + 3M4729002/442
112Intel Core i5-4330M512KB + 3M3728002/40
113Intel Core i7-3540M512KB + 4M3530002/40
114Intel Core i5-4200H512KB + 3M4728002/442
115Intel Core i7-4558U512KB + 4M2828002/40
116Intel Core i5-5257U512KB + 3M2827002/40
117Intel Core i5-4308U512KB + 3M2828002/40
118AMD A10-7850K4MB9537004/438
119AMD A10-6800K4MB10041004/438
120Intel Core i5-4310M512KB + 3M3727002/40
121Intel Core i7-6650U512KB + 4M1522002/40
122Intel Core i7-6600U512KB + 4M1526002/443
123Intel Core i7-6560U512KB + 4M1522002/40
124Intel Core i5-4400E512KB + 3M3727002/40
125Intel Core i5-4300M512KB + 3M3726002/40
126Intel Core i7-3520M512KB + 4M3529002/40
127Intel Core i5-7200U512KB + 3M1525002/442
128Intel Core i7-6500U512KB + 4M1525002/441
129Intel Core i7-5600U512KB + 4M1526002/440
130Intel Core i7-5650U512KB + 4M1522002/440
131Intel Core i5-6360U512KB + 4M1520002/40
132Intel Core i5-4210M512KB + 3M3726002/439
133Intel Core i5-6300U512KB + 3M1524002/440
134Intel Core i5-4288U512KB + 3M2826002/40
135Intel Core i5-4278U512KB + 3M2826002/40
136Intel Core i5-3380M512KB + 3M3529002/40
137Intel Core i5-3360M512KB + 3M3528002/40
138AMD A10-7700K4MB9534004/436
139AMD A8-7650K4MB9533004/436
140Intel Core i3-3220 + 3MB5533002/40
141Intel Core i5-4200M512KB + 3M3725002/438
142Intel Core i5-3340M512KB + 3M3527002/40
143Intel Core i7-2640M512KB + 4M3528002/40
144Intel Core i7-5500U512KB + 4M1524002/439
145Intel Core i7-5550U512KB + 4M1520002/40
146Intel Core i5-6260U512KB + 4M1518002/439
147Intel Core i5-3320M512KB + 3M3526002/40
148Intel Core i5-4258U512KB + 3M2824002/438
149AMD A8-6600K4MB10039004/40
150AMD A10-5800K4MB10038004/40
151Intel Core i5-3230M512KB + 3M3526002/434
152AMD A8-5600K4MB10036004/435
153Intel Core i7-2620M512KB + 4M3527002/40
154Intel Core i7-4600U512KB + 4M1521002/437
155Intel Core i7-4650U512KB + 4M1517002/437
156Intel Core i5-6200U512KB + 3M1523002/438
157Intel Core i3-6167U512KB + 3M2827002/40
158Intel Core i3-6100H512KB + 3M3527002/40
159Intel Core i5-5300U512KB + 3M1523002/437
160Intel Core i7-3687U512KB + 4M1721002/40
161Intel Core i5-5350U512KB + 3M1518002/40
162AMD A8-38504MB10029004/40
163Intel Core i7-4510U512KB + 4M1520002/437
164Intel Core i5-3210M512KB + 3M3525002/40
165Intel Core i5-2540M512KB + 3M3526002/40
166Intel Core i7-3667U512KB + 4M1720002/40
167Intel Core i7-4500U512KB + 4M1518002/437
168Intel Core i7-4550U512KB + 4M1515002/40
169Intel Core i5-4310U512KB + 3M1520002/438
170Intel Core i5-4360U512KB + 3M1515002/40
171Intel Core i7-3537U512KB + 4M1720002/40
172Intel Pentium G4500T512KB + 4M3530002/237
173Intel Core i5-5200U512KB + 3M1522002/435
174Intel Core i5-5250U512KB + 3M1516002/435
175Intel Core i7-7Y75512KB + 4M513002/40
176Intel Core i5-4300U512KB + 3M1519002/435
177Intel Core i5-4350U512KB + 3M1514002/40
178AMD FX-9830P2MB2530004/40
179Intel Core i5-2520M512KB + 3M3525002/40
180Intel Core i3-5157U512KB + 3M2825002/40
181Intel Core i5-7Y54512KB + 4M512002/40
182Intel Core i3-7100U512KB + 3M1524002/40
183Intel Core i3-6100U512KB + 3M1523002/434
184Intel Core i3-4110M512KB + 3M3726002/40
185AMD FX-9800P2MB1527004/40
186Intel Core i5-2450M512KB + 3M3525002/40
187Intel Core i7-3517U512KB + 4M1719002/40
188Intel Core i3-4100M512KB + 3M3725002/40
189Intel Core i5-2435M512KB + 3M3524002/40
190Intel Core i5-2430M512KB + 3M3524002/40
191Intel Core i3-4000M512KB + 3M3724002/433
192Intel Core i3-4100E512KB + 3M3724002/40
193Intel Core i3-3130M512KB + 3M3526002/40
194Intel Core i5-2415M512KB + 3M3523002/40
195Intel Core i5-2410M512KB + 3M3523002/40
196Intel Core i5-3437U512KB + 3M1719002/434
197AMD A12-9700P2MB1525004/40
198AMD FX-8800P2MB1221004/434
199AMD Pro A12-8800B2MB1221004/428
200Intel Core i5-4210U512KB + 3M1517002/434
201Intel Core i5-4260U512KB + 3M1514002/40
202Intel Core i3-3120M512KB + 3M3525002/40
203Intel Core i5-3427U512KB + 3M1718002/40
204Intel Core i5-4402E512KB + 3M2516002/40
205Intel Core m7-6Y75512KB + 4M512002/433
206Intel Core m3-7Y30512KB + 4M510002/40
207Intel Pentium G860256KB + 3M6530002/20
208Intel Core i5-4200U512KB + 3M1516002/433
209Intel Core i5-4250U512KB + 3M1513002/40
210Intel Core i3-5020U512KB + 3M1522002/40
211AMD A10-9600P2MB1524004/430
212Intel Core i3-3110M512KB + 3M3524002/40
213AMD FX-7600P4MB3527004/431
214Intel Pentium 4405U512KB + 2M1521002/40
215Intel Core i7-2649M512KB + 4M2523002/40
216Intel Core i3-5010U512KB + 3M1521002/430
217Intel Core i3-5015U512KB + 3M1521002/430
218Intel Core i3-2370M512KB + 3M3524002/40
219Intel Core i3-5005U512KB + 3M1520002/430
220Intel Core i3-2350M512KB + 3M3523002/40
221Intel Core i3-2348M512KB + 3M3523002/40
222Intel Core i5-3337U512KB + 3M1718002/432
223Intel Core m5-6Y57512KB + 4M511002/432
224Intel Core m5-6Y54512KB + 4M511002/431
225AMD A10-8700P2MB1218004/428
226AMD Pro A10-8700B2MB1218004/426
227Intel Core i7-4610Y512KB + 4M1217002/433
228Intel Core i7-2629M512KB + 4M2521002/40
229Intel Core i7-2677M512KB + 4M1718002/40
230AMD A10-7400P4MB3525004/40
231Intel Pentium 3560M512KB + 2M3724002/20
232Intel Core i3-2330M512KB + 3M3522002/40
233Intel Core i3-2328M512KB + 3M3522002/40
234Intel Pentium 2030M512KB + 2M3525002/20
235Intel Pentium 3550M512KB + 2M3723002/20
236Intel Core i5-3317U512KB + 3M1717002/40
237AMD A8-8600P2MB1216004/40
238AMD Pro A8-8600B2MB1216004/40
239AMD A8-7200P4MB3524004/40
240AMD A10-5750M4MB3525004/429
241AMD A10-5757M4MB3525004/40
242Intel Core i7-2637M512KB + 4M1717002/431
243Intel Core i7-2657M512KB + 4M1716002/40
244Intel Core i7-3689Y512KB + 4M1315002/40
245Intel Pentium 2020M512KB + 2M3524002/20
246Intel Core i3-4158U512KB + 3M2820002/429
247Intel Pentium 3825U512KB + 2M1519002/428
248Intel Core i3-4120U512KB + 3M1520002/40
249Intel Celeron 2970M512KB + 2M3722002/228
250Intel Core i5-4300Y512KB + 3M1216002/425
251Intel Core i5-4302Y512KB + 3M1216002/40
252Intel Pentium B980512KB + 2M3524002/20
253Intel Core i3-4030U512KB + 3M1519002/428
254Intel Core i3-4025U512KB + 3M1519002/40
255Intel Core M-5Y71512KB + 4M512002/432
256AMD A10-4600M4MB3523004/426
257AMD A10-4657M4MB3523004/40
258Intel Core i3-2312M512KB + 3M3521002/40
259Intel Core i3-2310M512KB + 3M3521002/40
260Intel Core i3-2308M512KB + 3M3521002/40
261Intel Core i5-2557M512KB + 3M1717002/40
262AMD A10-5745M4MB2521004/426
263AMD A8-5550M4MB3521004/427
264AMD A8-5557M4MB3521004/40
265Intel Core m3-6Y30512KB + 4M59002/431
266Intel Core M-5Y51512KB + 4M511002/427
267Intel Core M-5Y70512KB + 4M511002/431
268AMD FX-75004MB1921004/426
269AMD A10 Pro-7350B4MB1921004/425
270Intel Celeron 1020E512KB + 2M3522002/20
271Intel Core M-5Y31512KB + 4M59002/40
272Intel Core M-5Y10c512KB + 4M58002/40
273Intel Core M-5Y10a512KB + 4M58002/40
274Intel Core M-5Y10512KB + 4M58002/427
275Intel Core i7-2617M512KB + 4M1715002/40
276Intel Core i5-3439Y512KB + 3M1315002/40
277AMD A9-94101029002/20
278Intel Core i5-4202Y512KB + 3M1216002/427
279Intel Core i5-4220Y512KB + 3M1216002/40
280Intel Core i3-4100U512KB + 3M1518002/40
281Intel Core i3-3227U512KB + 3M1719002/40
282AMD A6-6400K4MB6539002/20
283Intel Core i5-4210Y512KB + 3M1215002/426
284Intel Core i5-2467M512KB + 3M1716002/40
285Intel Core i5-3339Y512KB + 3M1315002/424
286Intel Core i3-4010U512KB + 3M1517002/40
287Intel Core i3-4005U512KB + 3M1517002/426
288Intel Core i3-3217U512KB + 3M1718002/425
289Apple A9X022602/20
290AMD A10-73004MB1919004/425
291AMD A8 Pro-7150B4MB1919004/40
292Intel Pentium 4405Y512KB + 2M615002/40
293Intel Core i5-4200Y512KB + 3M1214002/40
294Intel Pentium B970512KB + 2M3523002/20
295Intel Celeron 3765U512KB + 2M1519002/20
296Intel Pentium N42002MB611004/40
297Intel Celeron 2950M512KB + 2M3720002/20
298AMD A8-74102MB1222004/424
299AMD A8-71004MB1918004/422
300Intel Core i3-4102E512KB + 3M2516002/40
301Intel Core i3-4030Y512KB + 3M1216002/40
302Samsung Exynos 8890 Octa026008/80
303HiSilicon Kirin 955025008/80
304AMD A8-3550MX4MB4520004/40
305AMD A4-53002MB6534002/225
306Intel Celeron 1020M512KB + 2M3521002/20
307Intel Pentium B960512KB + 2M3522002/20
308Intel Pentium 3805U512KB + 2M1519002/20
309Intel Core i3-4020Y512KB + 3M1215002/40
310Intel Core i3-4012Y512KB + 3M1215002/422
311AMD A8-64102MB1520004/425
312AMD A6-73102MB1220004/40
313AMD A6-63102MB1518004/424
314Intel Celeron 3755U512KB + 2M1517002/20
315Intel Celeron 3215U512KB + 2M1517002/20
316Intel Pentium B950512KB + 2M3521002/20
317AMD A8-3530MX4MB4519004/40
318Intel Core i5-2537M512KB + 3M1714002/40
319AMD A8-3510MX4MB4518004/40
320Intel Pentium 2127U512KB + 2M1719002/20
321Intel Pentium B940512KB + 2M3520002/20
322Intel Celeron 1005M512KB + 2M3519002/20
323HiSilicon Kirin 950023008/80
324AMD A6-92101024002/20
325Intel Celeron N34502MB611004/40
326AMD A4-72102MB1218004/424
327AMD A6-3430MX4MB4517004/40
328Intel Pentium 3558U512KB + 2M1517002/224
329Intel Pentium 3556U512KB + 2M1517002/224
330Intel Pentium 2117U512KB + 2M1718002/20
331Intel Celeron 1000M512KB + 2M3518002/20
332Intel Celeron 1037U512KB + 2M1718002/20
333Intel Celeron 2981U512KB + 2M1516002/20
334Intel Celeron 2980U512KB + 2M1516002/20
335Apple A10 Fusion023404/20
336AMD A8-3520M4MB3516004/40
337AMD A10-4655M4MB2520004/40
338AMD A8-4500M4MB3519004/40
339AMD A8-4557M4MB3519004/40
340AMD A6-3410MX4MB4516004/40
341AMD A8-3500M4MB3515004/40
342AMD A6-3420M4MB3515004/40
343AMD A8-5545M4MB1917004/40
344AMD A6-3400M4MB3514004/40
345AMD A8-4555M4MB1916004/40
346Intel Celeron B840 + 2MB3519002/20
347AMD A6-5350M1MB3529002/223
348AMD A6-5357M1MB3529002/20
349Intel Pentium N35402MB821604/40
350AMD A6-52002MB2520004/423
351Intel Pentium N37102MB616004/422
352Intel Celeron B830 + 2MB3518002/20
353AMD A4-3330MX2MB4522002/20
354AMD A4-5150M1MB3527002/222
355AMD A6-4400M1MB35270020
356Intel Pentium J29002MB1024104/40
357AMD A4-4300M1MB352500221
358Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro1.5MB024004/40
359Samsung Exynos 7420 Octa021008/80
360Qualcomm Snapdragon 820 MSM89961.5MB022004/40
361Intel Pentium N35302MB821604/40
362Intel Celeron 1017U512KB + 2M1716002/20
363Intel Celeron 3205U512KB + 2M1515002/20
364Intel Celeron B820512KB + 2M3517002/20
365Intel Pentium N37002MB616004/421
366Intel Pentium J28502MB1024004/40
367Intel Pentium N35202MB821674/421
368Intel Celeron J19002MB1020004/40
369Apple A9018002/20
370Intel Atom x7-Z87002MB016004/40
371Intel Core i3-4010Y512KB + 3M1213002/40
372AMD E2-90101020002/20
373AMD E2-71102MB1218004/422
374AMD A4-62102MB1518004/421
375AMD A6-8500P1MB1516002/20
376AMD Pro A6-8500B1MB1516002/20
377Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994020008/80
378Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976018008/80
379Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992020006/60
380Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956018006/60
381Intel Atom Z37952MB015904/420
382Intel Atom Z37852MB014904/40
383Intel Atom Z37752MB014604/40
384Intel Atom Z3775D2MB014904/40
385Intel Atom Z37702MB014604/40
386Intel Atom Z3770D2MB015004/40
387Intel Atom x5-Z85002MB014404/40
388Intel Celeron N29402MB818304/420
389Intel Celeron N31602MB616004/40
390Intel Celeron 2957U512KB + 2M1514002/20
391Intel Celeron 2955U512KB + 2M1514002/20
392Intel Celeron N33502MB611002/20
393Intel Celeron 1007U512KB + 2M1715002/20
394Intel Celeron N31502MB616004/420
395Intel Celeron N29302MB818304/420
396Intel Celeron J18502MB1020004/40
397Intel Pentium N35102MB820004/40
398Intel Celeron B815 + 2MB3516002/20
399Intel Celeron B810 + 2MB3516002/20
400Intel Celeron N29202MB818604/419
401Intel Core i3-3229Y512KB + 3M1314002/40
402Intel Core i3-2377M512KB + 3M1715002/40
403Intel Core i3-2375M512KB + 3M1715002/40
404Intel Core i3-2367M512KB + 3M1714002/40
405Intel Core i3-2365M512KB + 3M1714002/40
406Nvidia Tegra X12.5MB008/80
407AMD A4-51002MB1515504/40
408AMD A4-50502MB1415504/40
409AMD A4-50002MB1515004/420
410AMD E2-61102MB1515004/40
411Intel Atom E38452MB1019104/40
412Apple A8X2MB + 4MB015003/30
413Nvidia Tegra K1 (Denver)2MB023002/20
414Mediatek MT8173024004/40
415AMD A10 Micro-6700T2MB512004/40
416AMD A4-3310MX2MB4521002/20
417AMD A4-3320M2MB3520002/20
418Mediatek MT6595 Turbo2MB025008/80
419Samsung Exynos 5433 Octa019008/80
420Apple A81MB + 4MB014002/20
421Nvidia Tegra K12MB023004/40
422Qualcomm Snapdragon 805 APQ80842MB027004/40
423Intel Atom Z35802MB023304/40
424Intel Atom Z3736F2MB013304/40
425Intel Atom Z3736G2MB013304/40
426Intel Atom x5-Z83502MB014404/40
427Intel Atom x5-Z83002MB014404/418
428Intel Pentium 997512KB + 2M1716002/20
429Intel Atom Z37452MB013304/40
430Intel Atom Z3745D2MB013304/40
431Intel Atom Z37402MB013304/40
432Intel Atom Z3740D2MB013304/40
433Intel Atom Z3735D2MB013304/40
434Intel Atom Z3735E2MB013304/40
435Intel Atom Z3735F2MB013304/40
436Intel Atom Z3735G2MB013304/40
437Intel Celeron 1047UE512KB + 2M1714002/20
438AMD E2-38002MB1513004/40
439AMD E2-3000M1MB3518002/20
440Intel Pentium 987512KB + 2M1715002/20
441Intel Celeron 887512KB + 2M1715002/20
442Intel Celeron B800512KB + 2M3515002/20
443Intel Core i3-2357M512KB + 3M1713002/40
444AMD A4-3300M2MB3519002/20
445AMD A4-3305M1MB3519002/20
446AMD A6 Pro-7050B1MB1722002/219
447AMD A6-70001MB1722002/20
448AMD A6-5345M1MB1722002/20
449Intel Celeron J18001MB1024102/20
450Intel Celeron N28401MB821602/20
451Intel Celeron J17501MB1024102/20
452Intel Celeron N30602MB616002/20
453Intel Celeron N29102MB816004/40
454AMD A6-14502MB810004/40
455AMD A4 Micro-6400T2MB510004/418
456Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC2MB024504/40
457AMD A6-4455M2MB17210020
458AMD A4-5145M1MB1720002/20
459AMD A4-4355M2MB17190020
460Samsung Exynos 5430 Octa512KB018008/80
461Mediatek MT65952MB022008/80
462Intel Celeron N28301MB821602/20
463Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB2MB023604/40
464Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB2MB023604/40
465Intel Celeron N28201MB821702/20
466Intel Celeron N30502MB616002/216
467Intel Celeron N28151MB818602/20
468Intel Celeron N30002MB410402/20
469Intel Celeron N28101MB820002/215
470Nvidia Tegra 4018004/40
471Intel Atom Z36801MB013302/20
472Intel Atom Z3680D1MB013302/20
473Mediatek MT6595M2MB020008/80
474VIA Nano QuadCore L47004MB2812004/40
475Intel Pentium 3561Y512KB + 2M1212002/20
476Intel Pentium 3560Y512KB + 2M1212002/20
477Intel Celeron 2961Y512KB + 2M1211002/20
478Intel Pentium 2129Y512KB + 2M1011002/20
479Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA2MB022604/40
480HiSilicon Kirin 925018008/80
481Qualcomm Snapdragon 800 MSM89742MB023004/40
482Samsung Exynos 5420 Octa512KB018008/80
483HiSilicon Kirin 920017008/80
484HiSilicon Kirin 935022008/80
485Mediatek MT6795022008/80
486Qualcomm Snapdragon 625020008/80
487Samsung Exynos 7870 Octa016008/80
488HiSilicon Kirin 650020008/80
489HiSilicon Kirin 930020008/80
490Mediatek Helio P10 MT6755020008/80
491Intel Pentium 977512KB + 2M1714002/20
492Intel Celeron 877512KB + 2M1714002/20
493Apple A71MB + 4MB013002/20
494Intel Atom Z35702MB020004/40
495Intel Pentium 967512KB + 2M1713002/20
496Intel Celeron 867512KB + 2M1713002/20
497Intel Atom Z35602MB018304/40
498AMD E2-30001MB1516502/20
499Intel Pentium 957512KB + 2M1712002/20
500AMD E1-70101MB1015002/20
501Samsung Exynos 5410 Octa512KB016008/80
502Intel Atom Z34801MB021332/20
503Intel Atom x3-C34401MB012004/40
504Intel Celeron B730256KB + 1.3518001/20
505Samsung Exynos 5260 Hexa017006/60
506Samsung Exynos 5410 Octa512KB016008/80
507Intel Celeron 1019Y512KB + 2M1010002/20
508Mediatek MT8135017004/40
509AMD E1-25001MB1514002/214
510AMD E1 Micro-6200T1MB410002/20
511AMD E1-60101MB1013502/214
512Intel Atom Z35302MB013304/40
513Intel Celeron 847512KB + 2M1711002/20
514Intel Celeron 807256KB + 1.1715001/20
515Intel Celeron B720 + 1.5MB3517001/10
516Samsung Exynos 5250 Dual1MB017002/20
517Mediatek MT8752017008/80
518Mediatek MT6752017008/80
519Samsung Exynos 7580 Octa016008/80
520Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952015008/80
521Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2017008/80
522Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939017008/80
523Qualcomm Snapdragon 425017008/80
524Intel Atom D27001MB1021302/40
525Rockchip RK3288018004/40
526Mediatek MT6753015008/80
527AMD E2-20001MB1817502/20
528Intel Celeron N28081MB415802/20
529Qualcomm Snapdragon 610 MSM8936017004/40
530MediaTek MT8163 V/A 1.5 GHz015004/40
531Mediatek MT65921MB017008/80
532Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T2MB017004/40
533Samsung Exynos 7578015004/40
534HiSilicon Kirin 910T018004/40
535MediaTek MT8163 V/B 1.3 GHz013004/40
536MediaTek MT8161013004/40
537Intel Atom x3-C3230RK011004/40
538Qualcomm Snapdragon 430014008/80
539Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929014008/80
540AMD E2-18001MB1817002/20
541AMD E-4501MB1816502/20
542AMD E-3501MB1816002/20
543AMD A4-13502MB810004/40
544Intel Celeron 927UE256KB + 1M1715001/10
545Intel Celeron N28071MB415802/20
546Intel Celeron N28061MB515802/20
547Intel Atom E38271MB817502/20
548Intel Atom N28501MB620002/40
549Intel Atom Z34601MB016002/20
550Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064A2MB015004/40
551Mediatek MT8732015004/40
552Mediatek MT8165015004/40
553Mediatek MT6732015004/40
554Mediatek MT6735015004/40
555Mediatek MT8735013004/40
556Mediatek MT6737012504/40
557Rockchip RK3188018004/40
558Intel Celeron B710256KB + 1.3516001/10
559AMD E1-15001MB1814802/20
560AMD E1-12001MB1814002/20
561AMD E-3001MB1813002/20
562Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916014004/40
563Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016012004/40
564HiSilicon Kirin 620012008/80
565Intel Celeron 797256KB + 1.3514001/10
566HiSilicon Kirin 910016004/40
567Intel Atom D25601MB1020002/40
568Intel Atom D25501MB1018662/40
569Intel Atom N28001MB618602/40
570AMD E1-22001MB910502/20
571Intel Atom E38261MB714602/20
572Intel Celeron N28051MB414602/20
573AMD A4-12501MB910002/212
574AMD E1-21001MB910002/212
575AMD A4-12001MB410002/212
576AMD GX-210JA1MB610002/20
577Intel Atom Z27601MB218002/40
578Intel Atom N26501MB317332/40
579Intel Atom E38251MB613302/20
580Intel Atom E38051MB313302/20
581Intel Atom N26001MB416002/40
582Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928016004/40
583Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028016004/40
584Marvell Armada PXA1908012004/40
585Apple A6x0140020
586Intel Atom Z25801MB313002/40
587Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960DT1MB017002/20
588Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T1MB017002/20
589AMD C-701MB910002/20
590Qualcomm Snapdragon 400 8930AB1MB017002/20
591AMD C-601MB910002/20
592Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A1MB015002/20
593Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM89601MB015002/20
594Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A1MB015002/20
595Intel Atom Z25601MB39332/40
596AMD C-501MB910002/20
597AMD Z-601MB510002/20
598AMD Z-011MB610002/20
599Apple A60100020
600Intel Atom x3-C3130512KB010002/20
601AMD E-240512KB1815001/10
602Samsung Exynos 4412 Quad014004/40
603NVIDIA Tegra 3012004/40
604Mediatek MT8127512KB015004/40
605Mediatek MT6589T2MB015004/40
606Mediatek MT83891MB012004/40
607Mediatek MT81251MB012004/40
608Spreadtrum SC9830A015004/40
609Samsung Exynos 3470 Quad014004/40
610Samsung Exynos 3475 Quad013004/40
611Mediatek MT81211MB013004/40
612Mediatek MT6582512KB013004/40
613Mediatek MT6582M512KB013004/40
614Mediatek MT6580M512KB013004/40
615Spreadtrum SC7731013004/40
616Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009013004/40
617Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926012004/40
618Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226012004/40
619Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026012004/40
620Mediatek MT6589012004/40
621Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212012004/40
622Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909011004/40
623Marvell PXA1088012004/40
624Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM89301MB012002/20
625Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM82301MB012002/20
626Intel Atom Z2480512KB020001/20
627Intel Atom E3815512KB514601/10
628AMD C-30512KB912001/10
629Intel Atom Z2460512KB413001/20
630Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM82271MB010002/20
631Samsung Exynos 4212 1.5 GHz1MB015002/20
632Texas Instruments OMAP 4470015002/20
633HiSilicon k3v2 Hi3620012004/40
634Rockchip RK3066 1.5 GHz512KB015002/20
635Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8625Q012004/40
636Qualcomm Snapdragon 200 8225Q014004/40
637Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225Q012004/40
638MediaTek MT8312013002/20
639Renesas MP5232015002/20
640Broadcom BCM21664T012002/20
641Marvell PXA986012002/20
642Amlogic AML8726-MX512KB015002/20
643Qualcomm Snapdragon S3 MSM86601MB017002/20
644Qualcomm Snapdragon S3 MSM82601MB015002/20
645Samsung Exynos 4210 1.4 GHz1MB014002/20
646Texas Instruments OMAP 4460112002/20
647Rockchip RK3168012002/20
648Samsung Exynos 4210 1.2 GHz1MB012002/20
649MediaTek MT83771MB012002/20
650Broadcom BCM28155012002/20
651Texas Instruments OMAP 4430110002/20
652MediaTek MT65721MB012002/20
653Spreadtrum SC8830512KB012004/40
654Apple A5x0100020
655Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225015002/20
656Intel Atom Z2420512KB012001/20
657Apple A50100020
658Nvidia Tegra 2 (250)1MB110002/20
659Qualcomm Snapdragon 200 8210012002/20
660MediaTek MT8317T012002/20
661MediaTek MT6577010002/20
662ST-Ericsson NovaThor U8500010002/20
663ST-Ericsson NovaThor U8420010002/20
664MediaTek MT6575010001/10
665Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255015001/10
666Rockchip RK2918 1.2 GHz012001/10
667AllWinner A10012001/10
668ARM Cortex A8 1.2 GHz012001/10
669Apple A4010001/10
670AllWinner A13010001/10
671WonderMedia PRIZM WM8950010001/10
672Samsung Hummingbird S5PC110 / Exynos 3110010001/10
673Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A256KB010001/10
674Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A256KB010001/10
675Texas Instruments OMAP 3630 1GHz010001/10
676Texas Instruments OMAP 3622010001/10
677Rockchip RK2918010001/10
678Telechips TCC8803 1GHz010001/10
679ZiiLABS ZMS-08010001/10
680ARM Cortex A8 1GHz010001/10
681Actions ACT-ATM7029010004/40
682Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250010001/10
683Loongson 2F 900MHz512KB49001/10
684Qualcomm Snapdragon S1 MSM722706001/10
提供笔记本CPU天梯图,显卡天梯图,安卓设备性能天梯图,iphone性能天梯图,内存性能天梯图,硬盘性能天梯图信息,每周更新,欢迎收藏关注+分享!